Integritetspolicy


Ex. på var vi får tillgång till Era personuppgifter

 • Uppgifter som ni tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när ni besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när ni anmäler er till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får genom kunder/ leverantörer
 • Uppgifter som vi får när ni kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss etc

Hur länge sparar vi Era personuppgifter?

Vi behandlar aldrig era personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med er behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt.

För att uppfylla lagkrav, för att ni har lämnat samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara era personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, titel, ort, användarnamn etc
 • Faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer etc
 • Konto- och betalningsuppgifter och fakturainformation etc

Kontaktuppgifter

KMCarpets

Klevåsvägen 3

451 55 Uddevalla

Ex. på uppgifter som vi inhämtar och bearbetar:

 • Nyhetsbrev

Om ni har godkänt att ta emot nyhetsbrev så kan vi använda er information för att skicka er nyhetsbrev innehållande information om oss, samt om produkter som kan vara av intresse för er. Våra nyhetsbrev skickas elektroniskt via e-mail.

För bearbetning och utskick av våra nyhetsbrev använder vi en extern leverantör. Denna tjänsteleverantör behandlar era personuppgifter på vårt uppdrag i enlighet med våra instruktioner och vi förblir ansvariga för att skydda er integritet.

Vem är ansvarig för era uppgifter?

KMCarpets AB, organisationsnummer 556711-1934, med adressen Klevåsvägen 3, 451 55 Uddevalla, är personuppgiftsansvarig för behandlingen utav era personuppgifter.

Hur vi använder informationen

Vi inhämtar, samt använder personuppgifter, dels i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot er till följd av eventuellt ingångna avtal med oss, dels för att tillhandahålla information som ni efterfrågar och dels för att skicka vårt nyhetsbrev. Vi kan komma att dela era personuppgifter med tredje part för ovan nämnda syften, dock endast i enlighet med denna policy. Vi kommer inte sälja era personuppgifter till någon.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter vid laglig grund. Personuppgifter behandlas inte i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser, enligt avtal och lag.

Era rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har ni rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar, samt rätt att begära rättelse utav era personuppgifter.

Ni har när som helst rätt att återkalla ert samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla era personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till er.

Om ei vill utöva era rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av era personuppgifter kan ni göra detta genom att kontakta oss. Ni gör detta genom att skicka ett mail, ringa eller skicka brev till:

Syfte

Vi värnar om våra kunders integritet. Ni ska kunna känna er trygga när ni anförtror oss era personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på era rättigheter och integritet.

Syftet med denna policy är att ni ska få veta hur vi behandlar era personuppgifter - vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt vilka rättigheter Ni har.

Vi behandlar era personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot er. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver era personuppgifter för att ge en bra service, exempelvis gällande marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan även behöva era personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

 • Besök på webbsidan

Vi samlar in uppgifter om era besök på vår webbsida, inklusive men inte begränsat till trafikdata, geografiska data, webbloggar samt övrig datakommunikation etc. Informationen utgörs av opersonliga statistiska data, om våra användares mönster på webbsidan och kan inte användas för att utpeka någon enskild individ

Hur får vi tillgång till era personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ert samtycke innan vi börjar behandlar era personuppgifter.

E-post: info@kmcarpets.se

Telefon: 0522-13696

Webb: www.kmcarpets.se

När lämnar vi ut era personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut era personuppgifter till tredje part om ni inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser, enligt avtal eller lag. I vissa fall använder vi externa system för t.ex. mailutskick, i dessa fall övergår era uppgifter till externa system men vi har i dessa fall alltid fortsatt ansvar för att era uppgifter inte sprids vidare från dessa system.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Hur skyddar vi era personuppgifter?

Vi har utarbetat rutiner för att era personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast anställda inom organisationen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem. Våra anställda har instruktioner att hantera alla personuppgifter enligt lagar och regler. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för era uppgifter. Endast vissa utav våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där uppgifterna lagras, samt att det krävs lösenord och användarnamn för att logga in.

Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra system är utvecklade med er integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra ändringar som kan innebära risk för er integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy.

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen